Blog

Sebze ve Meyve Üretimi

Sebze meyve üretimin de ön plana çıkan Tokat ili  olarak üretilen meyve-sebze üretiminde de önemli bir yere sahiptir.
Üretimin fazla olan ildeki bireylerin meyve-sebze tüketim miktarı, tercihi, alışkanlıklarını, organik üretimi bilme durumu ve organik meyve-sebze
tüketimini etkileyen bazı özellikleri belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamın görüşülen 383 bireylerin ortalama yaşı
36.15, %51.96’sı bayan, %81.20’si evli ve 1,727.65 TL/ay geliri olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak bireylerin %44.13’ü organik
meyve sebze tükettiği belirlenmiştir. Organik meyve-sebze tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik faktörler Binarry Logit modeli kullanılarak analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda yaş, eğitim durumları, gelir, geleneksel ürün ile organik ürünün farkını bilme, organik ürünleri hijyenik ve kaliteli bulma,
bireylerin eşinin çalışması, fazla ödemeye razı olma durumları ve bireylerin çalışma durumu ile tüketme arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenirken
cinsiyet arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bireylerin eğitim durumları ve gelirleri artması sonucu organik meyve sebzeye olan eğilim
artması olasılıklı. Buda organik meyve tüketiminde gelir ile doğru orantılı bir ilişki olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bireylerin organik ürün
tercih etmede pahalı olması pek anlam teşkil etmediği bunun yerine, organik meyve sebzeyi tercih etme de hijyen ve kalitenin etkisi araştırma sonucunda
istatistiki olarak bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Bir cevap yazın